Podmínky užití služby mamekridla.cz

(dále jen "Podmínky")

 1. WWW stránky serveru mamekridla.cz (dále jen "Server") provozuje a spravuje Ing. Martin Ambrož, IČ: 68870582, s místem podnikání Branická 234/113, 147 00, Praha 4 (dále jen "Provozovatel"). V rámci provozu tohoto Serveru jsou Provozovatelem poskytovány služby, umožňující uživatelům tohoto serveru vkládat, zobrazovat, měnit, odstraňovat, posílat či jinak zpracovávat obrazové a textové informace (dále jen "Data"). Dle těchto podmínek se uživatelem služeb Serveru (dále jen "Uživatel") rozumí každý návštěvník Serveru, který na Server vkládá Data nebo s Daty pracuje jiným způsobem, včetně jejich zobrazování. Tyto Podmínky obsahují závazná pravidla a podmínky používání služeb Serveru a je povinen je dodržovat každý Uživatel.
 2. Výslovný souhlas, resp. přistoupení Uživatele k Podmínkám inzerce na mamekridla.cz je nezbytným předpokladem pro využití služeb Serveru. Přistoupením k Podmínkám Uživatel s těmito podmínkami výslovně souhlasí a nadále se bude bez dalšího řídit výhradně aktuálním plným zněním těchto Podmínek (veškerých jejich ustanovení).
 3. Uživatel tímto souhlasí s tím, že www stránky Serveru mohou obsahovat propojení na jiné internetové servery (dále jen "Propojené servery"). Tyto Propojené servery nespadají do oblasti kontroly a odpovědnosti ze strany Provozovatele. Provozovatel rovněž neodpovídá za obsah kteréhokoliv Propojeného serveru či propojení uvedeného na stránkách Propojených serverů, ani za žádné jejich změny či aktualizace shora uvedeného se týkající. Provozovatel nenese odpovědnost za webcasting či jinou formu datového přenosu přijatého od kteréhokoli Propojeného serveru. V případě, že by došlo k zahrnutí těchto propojení do služeb tohoto Serveru, nelze z takovéto skutečnosti dovozovat schválení obsahu těchto serverů ze strany Provozovatele nebo jakékoliv spojení s provozovateli těchto Propojených serverů. Uživatel je povinen se s podmínkami, za kterých je možné Propojené servery používat, seznámit, čímž na sebe přebírá plnou odpovědnost za své jednání jsoucí v souladu s těmito podmínkami a za jejich bezvýhradné dodržování.
 4. Data pro soukromou nekomerční řádkovou inzerci (dále jen "Nekomerční inzerát") je umožněno na Server vložit bezplatně. Data pro komerční řádkovou inzerci (dál jen "Komerční inzerát") je Uživatel oprávněn na Server vložit pouze na základě uhrazení poplatku Provozovateli dle Obchodních podmínek. Objednávka služeb je zprostředkována automatickým objednávkovým a fakturačním systémem Provozovatele, úhrada poplatku je realizována pomocí napojené online platební brány.
 5. Rozlišení povahy Nekomerčního či Komerčního Inzerátu Provozovatelem je uvedeno na stránce sloužící ke vkládání Inzerátu. Podá-li Uživatel Inzerát, který je svou povahou a obsahem Komerčním inzerátem jako Nekomerční inzerát, je Provozovatel oprávněn zobrazování takového Inzerátu pozastavit a dále po Uživateli požadovat zaplacení pokuty dle aktuálního ceníku uvedeném v Obchodních podmínkách. V případě neuhrazení veškerých poplatků za Inzerát komerční povahy zveřejněný bez předchozí úhrady je Provozovatel oprávněn dotyčnému Uživateli zablokovat jeho uživatelský účet. Uhrazení služby TOP není úhradou Komerčního inzerátu.
 6. Obsahem Inzerátu nemůže být jen prohlášení, či tvrzení Uživatele (zejména směřující na již zveřejněný Inzerát), zakázán je tedy Inzerát, kterým Uživatel nic nenabízí ani nepoptává. Vlastním obsahem Inzerátu nesmí Uživatel napadat či slovně útočit na ostatní Uživatele Serveru.
 7. Inzerát bude zveřejněn po dobu 62 dní ode dne jeho vložení na Serveru. Po uplynutí této lhůty dojde k jeho automatickému odstranění ze Serveru. Uživatel je však oprávněn odstranit Inzerát ze Serveru i před uplynutím shora uvedené doby platnosti zveřejněné, a to prostřednictvím svého uživatelského účtu.
 8. Podmínky inzerce vylučují, aby Uživatel současně vložil více Inzerátů stejného či podobného obsahu, a to ani v rámci odlišných kategorií Serveru. Opakované vložení Inzerátu stejného či podobného znění je Uživatel oprávněn provést pouze po předchozím odstranění tohoto Inzerátu (viz bod 7 těchto Podmínek). Uživatel je však oprávněn kdykoliv změnit znění Inzerátu, který na Server vložil.
 9. Propagace jakýchkoliv www stránek, které jsou ve střetu zájmů s účelem provozování Serveru (zejména pak propagace či odkaz na internetový bazar) je zakázána.
 10. Hromadné rozesílání zpráv Uživatelem (zejména prostřednictvím formuláře sloužícímu k odpovědi na Inzerát) je zakázáno.
 11. Vkládání HTML značek a značek skriptovacích jazyků do Inzerátu, jakož i narušování chodu Serveru jakýmkoliv způsobem ze strany Uživatele je nepřípustné a jako takové je považováno za porušení těchto Podmínek.
 12. Odstraňování reklam z obsahu www stránek Serveru Poskytovatele prostřednictvím tzv. "adblockeru" či podobně fungujícího software ve www prohlížeči Uživatele je výslovně zakázáno.
 13. Uživatel je tímto srozuměn s tím, že informace jím uvedené a zároveň zveřejněné v Inzerátu, jsou nadále povahy veřejně přístupných údajů, jsou zobrazovány na stránkách Serveru a lze je využít ze strany třetích osob. Uživatel tímto výslovně prohlašuje a bere zároveň na vědomí, že přistoupením k těmto Podmínkám nese nadále veškerou odpovědnost pro něho vyplývající z případných neoprávněných zásahů do práv třetích osob.
 14. Uživatel je v rámci užívání služeb tohoto Serveru povinen zdržet se jakéhokoliv jednání spočívajícího ve vkládání Dat, které by byly v rozporu s právními předpisy České republiky. Za obsah veškerých vložených Dat odpovídá v plné míře výhradně Uživatel. Uživatel je povinnen uvést všechny vady nabízeného zboží v textu Inzerátu. Vůči Provozovateli se tak nelze domáhat v souvislosti s poskytováním služeb, resp. v souvislosti s obsahem inzerce na tomto Serveru nebo uskutečněním obchodu mezi Uživateli, žádných nároků z titulu odpovědnosti za škodu. Není-li v Podmínkách stanoveno jinak, nesmí Uživatel upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět, prodávat či jinak disponovat s jakýmikoliv informacemi, software, produkty nebo službami získanými ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená data či Inzeráty, Uživatel není oprávněn na Serveru neoprávněně zveřejňovat data, jejichž zveřejněním by poškodil či ohrozil práva (zejména autorská) třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci Serveru nebo používání Serveru jinými osobami.
 15. Provozovatel je oprávněn odstranit bez předchozího upozornění Uživatele takový Inzerát, který byl zadán v rozporu s těmito Podmínkami.
 16. Uživatele, který poruší tyto Podmínky, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění umístit na tzv. "černou listinu". Důsledkem tohoto umístění na černé listině je znemožnění dalšího využívání služeb Serveru.
 17. Provozovatel se zavazuje při provozování služeb Serveru postupovat s náležitou odbornou péčí k minimalizaci případných rizik, ke kterým by mohlo při řádném využívání služeb Serveru dojít, a která by se svou povahou dotýkala zájmu Uživatelů či třetích osob.
 18. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů služby Serveru upravovat, a to i bez předchozího uveřejnění zamýšlených změn. Změna Podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.
 19. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

 

Zveřejněno: 10. 1. 2024