Podmínky užití a Ochrana osobních údajů

Podmínky užití služby mamekridla.cz

(dále jen "Podmínky")

 1. WWW stránky serveru mamekridla.cz (dále jen "Server") provozuje a spravuje Ing. Martin Ambrož, IČ: 68870582, s místem podnikání Branická 234/113, 147 00, Praha 4 (dále jen "Provozovatel"). V rámci provozu tohoto Serveru jsou Provozovatelem poskytovány služby, umožňující uživatelům tohoto serveru vkládat, zobrazovat, měnit, odstraňovat, posílat či jinak zpracovávat obrazové a textové informace (dále jen "Data"). Dle těchto podmínek se uživatelem služeb Serveru (dále jen "Uživatel") rozumí každý návštěvník Serveru, který na Server vkládá Data nebo s Daty pracuje jiným způsobem, včetně jejich zobrazování. Tyto Podmínky obsahují závazná pravidla a podmínky používání služeb Serveru a je povinen je dodržovat každý Uživatel.
 2. Výslovný souhlas, resp. přistoupení Uživatele k Podmínkám inzerce na mamekridla.cz je nezbytným předpokladem pro využití služeb Serveru. Přistoupením k Podmínkám Uživatel s těmito podmínkami výslovně souhlasí a nadále se bude bez dalšího řídit výhradně aktuálním plným zněním těchto Podmínek (veškerých jejich ustanovení).
 3. Uživatel tímto souhlasí s tím, že www stránky Serveru mohou obsahovat propojení na jiné internetové servery (dále jen "Propojené servery"). Tyto Propojené servery nespadají do oblasti kontroly a odpovědnosti ze strany Provozovatele. Provozovatel rovněž neodpovídá za obsah kteréhokoliv Propojeného serveru či propojení uvedeného na stránkách Propojených serverů, ani za žádné jejich změny či aktualizace shora uvedeného se týkající. Provozovatel nenese odpovědnost za webcasting či jinou formu datového přenosu přijatého od kteréhokoli Propojeného serveru. V případě, že by došlo k zahrnutí těchto propojení do služeb tohoto Serveru, nelze z takovéto skutečnosti dovozovat schválení obsahu těchto serverů ze strany Provozovatele nebo jakékoliv spojení s provozovateli těchto Propojených serverů. Uživatel je povinen se s podmínkami, za kterých je možné Propojené servery používat, seznámit, čímž na sebe přebírá plnou odpovědnost za své jednání jsoucí v souladu s těmito podmínkami a za jejich bezvýhradné dodržování.
 4. Data pro soukromou nekomerční řádkovou inzerci (dále jen "Nekomerční inzerát") je umožněno na Server vložit bezplatně. Data pro komerční řádkovou inzerci (dál jen „Komerční inzerát“) je Uživatel oprávněn na Server vložit pouze na základě uhrazení poplatku Provozovateli. Objednávka služeb a úhrada poplatku je zprostředkována automatickým objednávkovým a fakturačním systémem Provozovatele.
 5. Možnosti úhrady poplatku jsou: platební karta, Apple Pay, Google Pay (prostřednictvím online platební brány společnosti PayU S.A.) a bankovní převod. V případě úhrady platební kartou, Apple Pay nebo Google Pay jsou objednané služby zrealizovány ihned. U bankovního převodu jsou objednané služby zrealizovány až po obdržení úhrady na náš bankovní účet - v případě okamžitého bankovního převodu v bankovní den nejpozději do 1 hodiny, v případě běžného bankovního převodu nejpozději následující bankovní (tedy pracovní) den.
 6. O realizaci objednaných služeb je Uživatel bezprostředně informován zprávou odeslanou na primární e-mailový kontakt v jeho uživatelském účtu. Tato zpráva obsahuje daňový doklad. Objednané a uhrazené služby nelze vrátit.
 7. Objednané a uhrazené služby lze reklamovat prostřednictvím e-mailové adresy info@mamekridla.cz
 8. Rozlišení povahy Nekomerčního či Komerčního Inzerátu Provozovatelem je uvedeno na stránce sloužící ke vkládání Inzerátu. Podá-li Uživatel Inzerát, který je svou povahou a obsahem Komerčním inzerátem jako Nekomerční inzerát, je Provozovatel oprávněn zobrazování takového Inzerátu pozastavit a dále po Uživateli požadovat zaplacení pokuty dle aktuálního ceníku. V případě neuhrazení veškerých poplatků za Inzerát komerční povahy zveřejněný bez předchozí úhrady je Provozovatel oprávněn dotyčnému Uživateli zablokovat jeho uživatelský účet.
 9. Uživatel je v rámci užívání služeb tohoto Serveru povinen zdržet se jakéhokoliv jednání spočívajícího ve vkládání Dat, které by byly v rozporu s právními předpisy České republiky. Za obsah veškerých vložených Dat odpovídá v plné míře výhradně Uživatel. Uživatel je povinnen uvést všechny vady nabízeného zboží v textu Inzerátu. Vůči Provozovateli se tak nelze domáhat v souvislosti s poskytováním služeb, resp. v souvislosti s obsahem inzerce na tomto Serveru nebo uskutečněním obchodu mezi Uživateli, žádných nároků z titulu odpovědnosti za škodu. Není-li v Podmínkách stanoveno jinak, nesmí Uživatel upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět, prodávat či jinak disponovat s jakýmikoliv informacemi, software, produkty nebo službami získanými ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená data či Inzeráty, Uživatel není oprávněn na Serveru neoprávněně zveřejňovat data, jejichž zveřejněním by poškodil či ohrozil práva (zejména autorská) třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci Serveru nebo používání Serveru jinými osobami.
 10. Obsahem Inzerátu nemůže být jen prohlášení, či tvrzení Uživatele (zejména směřující na již zveřejněný Inzerát), zakázán je tedy Inzerát, kterým Uživatel nic nenabízí ani nepoptává. Vlastním obsahem Inzerátu nesmí Uživatel napadat či slovně útočit na ostatní Uživatele Serveru.
 11. Inzerát bude zveřejněn po dobu 62 dní ode dne jeho vložení na Serveru. Po uplynutí této lhůty dojde k jeho automatickému odstranění ze Serveru. Uživatel je však oprávněn odstranit Inzerát ze Serveru i před uplynutím shora uvedené doby platnosti zveřejněné, a to prostřednictvím svého uživatelského účtu.
 12. Podmínky inzerce vylučují, aby Uživatel současně vložil více Inzerátů stejného či podobného obsahu, a to ani v rámci odlišných oddělení Serveru. Opakované vložení Inzerátu stejného či podobného znění je Uživatel oprávněn provést pouze po předchozím odstranění tohoto Inzerátu (viz bod 7 těchto Podmínek). Uživatel je však oprávněn kdykoliv změnit znění Inzerátu, který na Server vložil.
 13. Propagace jakýchkoliv www stránek, které jsou ve střetu zájmů s účelem provozování Serveru (zejména pak propagace či odkaz na internetový modelářský bazar) je zakázána.
 14. Hromadné rozesílání zpráv Uživatelem (zejména prostřednictvím formuláře sloužícímu k odpovědi na Inzerát) je zakázáno.
 15. Vkládání HTML značek a značek skriptovacích jazyků do Inzerátu, jakož i narušování chodu Serveru jakýmkoliv způsobem ze strany Uživatele je nepřípustné a jako takové je považováno za porušení těchto Podmínek.
 16. Uživatel je tímto srozuměn s tím, že informace jím uvedené a zároveň zveřejněné v Inzerátu, jsou nadále povahy veřejně přístupných údajů, jsou zobrazovány na stránkách Serveru a lze je využít ze strany třetích osob. Uživatel tímto výslovně prohlašuje a bere zároveň na vědomí, že přistoupením k těmto Podmínkám nese nadále veškerou odpovědnost pro něho vyplývající z případných neoprávněných zásahů do práv třetích osob.
 17. Provozovatel je oprávněn odstranit bez předchozího upozornění Uživatele takový Inzerát, který byl zadán v rozporu s těmito Podmínkami.
 18. Uživatele, který poruší tyto Podmínky, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění umístit na tzv. "černou listinu". Důsledkem tohoto umístění na černé listině je znemožnění dalšího využívání služeb Serveru.
 19. Provozovatel se zavazuje při provozování služeb Serveru postupovat s náležitou odbornou péčí k minimalizaci případných rizik, ke kterým by mohlo při řádném využívání služeb Serveru dojít, a která by se svou povahou dotýkala zájmu Uživatelů či třetích osob.
 20. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů služby Serveru upravovat, a to i bez předchozího uveřejnění zamýšlených změn. Změna Podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.
 21. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

 

Ceník

 • Zveřejnění 1 ks komerčního inzerátu: 200 Kč vč. DPH
 • Smluvní pokuta za zveřejnění 1 ks komerčního inzerátu bez předchozí úhrady: 1.000 Kč vč. DPH

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pokud jste návštěvníkem webu mamekridla.cz, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Ing. Martin Ambrož se sídlem podnikání Branická 234/113, 147 00, Praha 4, Česká republika, IČ: 68870582, který provozuje webovou stránku mamekridla.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: info@mamekridla.cz

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu:

 • e-mail, nezbytně potřebuji k poskytování služeb (např. zaslání přístupů do aplikace, změna vašeho přístupového hesla, atd.)
 • telefonní číslo v případě, že vkládáte Inzerát, přičemž si Uživatel sám určuje, zda telefonní číslo bude u jeho Inzerátu zveřejněno či nikoliv
 • jméno a příjmení, přičemž Uživatel si sám určuje, zda jeho jméno a příjmení bude u jeho Inzerátu zveřejněno či nikoliv, protože se dá nahradit přezdívkou, která osobním údajem dle zákona není.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Moje webové stránky nelze procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém zařízení zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • PayU - platební brána
 • GoSms - SMS brána
 • Google - Google Analytics
 • Seznam - Sklik

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@mamekridla.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Na to potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Děkuji vám za čas, který jste strávili přečtením zásad zpracování osobních údajů.

Zveřejněno: 22. 4. 2022